رديف

نام چاه

وسعت(هكتار)

عمق متوسط(m)

ارتفاع از سطح دريا(m)

1

لفونه (1)

6

7

720

2

لفونه (2)

5/3

 

5/4

780

3

تاكانه

7

10

750

4

زردآوه (زرد آبه)

5/2

5/2

760

5

جمجمه

5/4

11

550

6

تاف (1)

3

5/6

595

7

تاف (2)

5/4

7

580

8

سياهه (1)‌(گوري سيه (1))

1

3

850

9

سياهه (2)‌(گوري سيه (2))

5/3

5/2

620

10

گوري كبود

3

4

580 (خشك)

11

گلم سوزه

2

3

580(خشك)

جدول شماره (1)- مشخصات تالاب هاي واقع در زمين لغزش پلدختر

 

رديف

نام چشمه

ارتفاع از سطح دريا(m)

آب دهي

PH

EC

1

دره نقي

500

5

8/7

600

2

كنار بلوط

530

20

5/7

600

3

سراب رجب

600

15

9/7

550

4

گري باباخان

605

10

8

650

5

باغ جايدر سفلي

781

5

9/7

614

6

باغ جايدر عليا

775

2

9/7

620

7

باباخوارزم

637

15

2/8

550

8

سرآسياب هلوش

628

25

5/7

623

9

زعفران (1)

615

25

6/7

500

10

زعفران (2)

619

20

6/7

500

جدول شماره (2)- مشخصات چشمه هاي واقع در زمين لغزش پلدختر

 

رديف

ارتفاع از سطح دريا

سطح ايستابي

ارتفاع سطح ايستابي چاه از سطح دريا

1

695

48

647

2

693

45

648

3

690

42

648

4

740

35

705

5

827

35

792

6

699

49

650

7

691

40

651

8

647

35

611

9

705

10

695

10

724

27

697

11

598

5/12

5/586

12

587

17

570

13

650

26

-

14

620

2

-

15

660

10

650

16

880

5/4

5/803

17

790

5

785

18

800

5/10

5/789

19

736

15

721

جدول شماره (3)- ليست عمده اي از چاه هاي حفر شده در منطقه ي زمين لغزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري

     در محدوده ي دشت جايدر بر اثر لغزش يال شمالي كبيركوه مسير رودخانه ي كشكان توسط سد
طبيعي اي در محدوده ي تنگ فني بسته شده و موجب تغيير مسير رودخانه، و نفوذ آب از طريق درزها و شكاف ها به سفره هاي آب زيرزميني شده كه به موجب آن ضخامت لايه هاي آبدار (سفره هاي آبي) محدوده ي زمين لغزش پلدختر افزايش يافته و به طور طبيعي سطح ايستابي آب منطقه، بالا رفته و تعدادي از گودي هايي كه بر اثر زمين لغزش به وجود آمده و پائين تر از سطح ايستابي سفره هاي آبي اطرف هستند آبگيري نموده و تالاب هايي را پديد مي آورند.

با توجه به آزمايشات مختلف بر روي آب تالاب ها، چشمه ها، و چاه هاي حفر شده منطقه و مقايسه ارتفاع سطح ايستابي آن ها مي توان به از هم جدا بودن سفره هاي آبي تغذيه كننده ي آن ها پي برد.

 

 

 

منابع و مآخذ:

1- مطالعات امور آب استان لرستان- محدوده ي پلدختر/ پائيز و زمستان 85.

2- مطالعات امور آب استان لرستان- محدوده ي پلدختر/ بهار و تابستان 86.

3-  برداشت هاي شخصي از بيانات و مطالب دست نويس مهندس شماسي كارشناس امور آب استان لرستان/ تابستان86.

4- بهاروند،سيامك. 1386- طرح مطالعاتي: ارتباط زمين لغزش سيمره با آب هاي زيرزميني منطقه.

5- جزوه درسي مهندس دريكوند/ بهار86.

6- نقشه ي توپوگرافي منطقه ي زمين لغزش، تهيه شده در شركت نفت1:50000

7- نقشه ي تهيه شده امور آب استان لرستان 1:25000

 

سپاسگزاري

با سپاس از راهنمايي هاي اساتيد گران قدر

1-  دكتر سيامك بهاروند

2-  دكتر كبري مير بيك سبزواري

 

نوشته شده توسط مسعود كياني  | لینک ثابت |